بایگانی برچسب: مترو، دستفروشان مترو، یخ قلب

یخِِ قلب

قدش به پنجاه سانت هم نمی رسد. با لباس های کوچولویی که به تن دارد به عروسک روح داری می ماند که جان گرفته و بین مردم آمد و شد می کند. جثۀ کوچکش را به ستون ایستگاه تکیه داده و رگال گردانش در کنار اوست. قد رگال گردان از قد خودش کمی بلندتر است […]