بایگانی برچسب: داستانک، یکپارچگی، ترس،شجاعت

یکپارچگی

ترس و شجاعت بر لبه پرتگاهی نشسته بودند و با هم حرف می زدند، هر یک از آن دو مدعی بود که نقش او در زندگی و موفقیت انسان مهم تر است.  ترس گفت: شرط می بندم اگر انسانی این دوروبر پیدایش شود، هرگز به حرف های تو که تلاش می کنی تشویقش کنی از […]