بایگانی برچسب: بودن یا انجام دادن، خودشناسی

نقش کلمه سال در رشد و پیشرفت

بودنتان را جشن بگیرید.             ویلیام بلیک آیا این کاری که ویلیام بلیک می گوید کاری آسان است و هر کسی می تواند از پسش بربیاید. نمی توانم بگویم سخت است یا آسان که این کیفیت سخت به کسی که قرار است آن را انجام بدهد مربوط است. برای بعضی ها […]