بایگانی برچسب: کمک گرفتن، خودآگاهی، داستان زندگی

اعجاز کمک گرفتن

دقایقی را صرف دیدن دنیای مجازی می کنم. این جزو روتین هر روزم هست ولی وقتی زیادی را به آن اختصاص نمی دهم. چند تا پیج بالا و پایین شدن که چشمم به تصویری از دکتر شکوری افتاد. مثل همیشه توقف کردم تا پیامش را بشنوم. انگار داشت داستان می گفت. داستان زندگی اش را […]