بایگانی برچسب: کتاب خوب، رشد فردی

چرا باید کتاب خوب بخوانیم؟

تکلیف ما در برابر کتاب ها در این دو دسته جا می گیرد: اول اینکه، کتاب ها را بر اساس اصول و قواعد، درست بخوانیم یعنی خوب کتاب بخوانیم ؛ دوم، کتاب های خوب بخوانیم. البته مسلم است که کتاب های خوب را هم باید خوب خواند. اما سوال اصلی این نوشتار است که چرا […]