بایگانی برچسب: نوشتن، ایده برای نوشتن،

بن بست نوشتن

هر روز که بنویسی، نوشتن برات میشه یه تکلیف. بعد روزی که نمی نویسی یا به بن بست می رسی، عذاب وجدان میاد سراغت و خودخوری و سرزنش در پس اون. نویسنده ی توانایی هم که باشی وقتی قراره هر روز بنویسی مطمئنم ایده کم میاد. البته به جز اینکه چخوف باشی و این توانمندی […]