بایگانی برچسب: مقصود زندگی، زندگی آگاهانه ، هدف غایی، انسان بودن

مقصود زندگی

چقدر با این تمثیل که انسان را به درخت تشبیه می کند، احساس خوبی دارم. این که تو خودت را یک درخت تصور کنی که تنه ای داری و ریشه هایی در زمین با شاخه هایی که برخی شکننده و برخی محکم با جوانه های نورسته و برگهای تازه و لطیف. بدنتان تنه درخت، دستهایتان […]