بایگانی برچسب: قدرشناسی، درک شدن، همدلی، انسان بودن، زندگی آگاهانه

بازگشت به ویژگی های انسانی

جمله زیبایی از ویلیام جیمز نقل شده است که می گوید: ژرف ترین اصل در سیرت بشر، آرزوی او برای درک شدن و قدردانی است. این که در بنیاد ما انسانها میل و اشتیاق شدیدی به درک شدن و قدردانی وجود دارد، استثنا پذیر نیست. یعنی من دوست دارم که درک بشوم و تو هم […]