بایگانی برچسب: عشق یعنی چه؟

عشق یعنی چه؟

من با معنی بعضی واژه ها مشکل دارم. مشکل دارم یعنی این که کارکرد و دامنه آن واژه را نمی فهمم. یکی از این واژه ها “عشق” است. گیج می شوم. وقتی می بینم هر کسی درک خودش از این واژه را مبنا قرار می دهد و راه خودش را میرود. من چون درکش نمی […]