بایگانی برچسب: روابط، زندگی آگاهانه نقاب یا پرسونا

روابط سالم

داشتن روابط عمیق و سالم کاری نیست که به سادگی و بر اساس یک روند از پیش مشخص اتفاق بیفتد. هزاران کنش و واکنش بین دو نفری که با هم مرتبط هستند تعیین کننده سلامت و عمیق این رابطه می شود. کنش و واکنش هایی که بر خواسته از درونیات طرفین است. یا به قولی […]