بایگانی برچسب: خودشناسی، همدلی با خود، عشق به خود

همدلی با خود

هر چه خود را بیشتر بشناسید، بیش تر خود را می بخشید.                                             کنفوسیوس از اینکه می دید برای جلب توجه و دوست داشته شدن اینقدر به خودش فشار بی خودی وارد می کند از خودش عصبانی بود. از اینکه برای تایید گرفتن باید از رای و نظر حقیقی اش می گذشت خشمگین شود. خوب […]