بایگانی برچسب: جستار روایی، سفر

بستن چمدان

جایی که قرار بود برم رو نمی شناختم. حتی یکبار هم اونجا نرفته بودم. توی کشور خودم هوا گرم بود و ور ور کولر خیلی ها هنوز به گوش می رسید. فرصت کمی داشتم تا چمدانم را ببندم. وقتی اداره به تقاضای من برای شرکت در دوره آموزشی وین جواب مثبت داد، بیشتر همکاران از […]