بایگانی برچسب: جستار، ربکا سولنیت، کتاب خوانی، گم شدن، پیدا کردن خود

آبی دور دست

جستاری با عنوان ” آبی دوردست” بخشی از کتابی است که درباره گم شدن حرف می زند. این جستار ویژه به گم شدن هایی است که مربوط به فاصله هستند. با داستان کشتی شروع می کند که ناخدا و چهارصد سرنشین آن به جای غرق شدن ترجیح دادن به سواحل ناشناخته و جاهایی که روی […]