بایگانی برچسب: تفکر نقادانه، نقل به معنا

نقل به معنا؛ تفکر نقادانه

   «تفکر، تعمق و سنجشگری برای ذهن در حکم علف کنی، شخم زنی و کلوخ شکنی برای زمین است»                                                                          […]