بایگانی برچسب: تغییر، چالش تغییر، ترس از تغییر،جستار

من از تغییر می ترسم!

مرتب کردن کمد لباس ها به عنوان راه حلی برای برطرف کردن آشفتگی های ذهنی ام، آخرین گزینه ای است که به کار می برم. به این کار که فکر می کنم می بینم هزینه ی چندانی نداره به جز وقتی که صرف این کار خواهم کرد. احساس می کنم که اگر به اندازه یک […]