بایگانی برچسب: اعتماد، خودشناسی، حال خوب

همه چیز خوب پیش می رفت تا این که …

همه چیز خوب پیش می رفت تا این که تلفن لعنتی زنگ خورد. -الو، بفرمایید -از دانشگاه تماس می گیرم. خانم … – بله خودم هستم. بفرمایید. – خانم از طرف آموزش دانشگاه چندین نامه برایتان ارسال شده و … – بله، بله . نامه ها دریافت کردم. – اوه، انتظار داشتم بفرمایید دریافت نکرده […]