بایگانی برچسب: آنتون چخوف، چخوف، خوشبختی، لحظه حال، داستان کوتاه

خوشبختی در لحظه حال است

امروز داستان کوتاهی از چخوف می خواندم. نام داستان را “انگور فرنگی” گذاشته است. کتابی که می خواندم اسمش “بهترین داستان های کوتاه چخوف با ترجمه و مقدمه احمد گلشیری” است. خوبی اینجور کتاب ها این است که داستان هایش کوتاه  هستند و بسته به زمان در اختیار یا شرایط روح و روانم که روی […]