بایگانی دسته‌ی: جستار

بستن چمدان

جایی که قرار بود برم رو نمی شناختم. حتی یکبار هم اونجا نرفته بودم. توی کشور خودم هوا گرم بود و ور ور کولر خیلی ها هنوز به گوش می رسید. فرصت کمی داشتم تا چمدانم را ببندم. وقتی اداره به تقاضای من برای شرکت در دوره آموزشی وین جواب مثبت داد، بیشتر همکاران از […]

من از تغییر می ترسم!

مرتب کردن کمد لباس ها به عنوان راه حلی برای برطرف کردن آشفتگی های ذهنی ام، آخرین گزینه ای است که به کار می برم. به این کار که فکر می کنم می بینم هزینه ی چندانی نداره به جز وقتی که صرف این کار خواهم کرد. احساس می کنم که اگر به اندازه یک […]

برای نوشتن الهام بگیر

شروع چالش هر روز نوشتن در سایت باعث شده که هر روز در این لحظات از روز بیقرار نوشتن بشوم. تمنای نوشتن و جاری کردن کلمات روی صفحه سفید مثل آب در من جاری در من می شود. امروز هم نمی دانم در باره چه چیزی بنویسم. این چالش پانزده روزه ام برای  نوشتن در […]